KVALITETSÄKRING – DOKUMENTATION

Kvalitet är ett begrepp som genomsyrar hela vår verksamhet, den fysiska miljön, säkerhet, bemötande, insatser, dokumentation osv. För att säkra kvaliteten genomför vi kontinuerliga kvalitetsmätningar inom samtliga områden. Det görs i form av regelbundna egenkontroller, kvalitetsundersökningar i relation till uppdragsgivare, brukarundersökningar etc. Vidare består en betydande del av vårt kvalitetsarbete i hanteringen av synpunkter och klagomål samt avvikelsehantering. Resultaten utgör ett viktigt underlag för uppföljning, utvärdering och förbättring av vår verksamhet. Till grund för vårt systematiska kvalitetsarbete ligger vårt ledningssystem vilket följer Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd.

Innan anställning av ny personal inhämtas enligt rutin utdrag ur misstanke- och belastningsregistret.

Samtliga medarbetare har kunskap om sin rapporteringsskyldighet enligt Socialtjänstlagen 14:1 Barn som far illa samt 14:3 Lex Sarah och verksamheten har väl utarbetade rutiner. Om det vid en rapport enligt Lex Sarah (alt. under eller efter utredning) konstateras allvarliga missförhållanden eller påtaglig risk för allvarliga missförhållanden informeras våra uppdragsgivare och en anmälan görs omgående till Inspektionen för Vård och Omsorg (IVO).

RÄTTSSÄKERHET

En viktig del i vårt arbete består av att säkerställa tryggheten hos de unga som bor hos oss. De rutiner som vi arbetat fram i verksamheten lägger stort fokus på den enskildes rättssäkerhet. Både anställda och ledning har en hög kunskap om gällande lagstiftning, rekommendationer och andra ramverk som finns till för att stärka barns rättigheter. Redan från inskrivningsdagen får den unge information kring dennes fullständiga rättigheter och möjligheten att påverka såväl verksamheten som sin behandling. Att låta den unge själv vara delaktig i sin placering underlättar för denne att förstå varför man inte kan bo hemma/i egen bostad under perioden hos oss. Det är även viktigt att vi underlättar för kontakten med den unges socialsekreterare som regelbundet följer upp vården och ytterst ansvarar för att den unges behov av den grundläggande omsorgen och säkerhet tillgodoses.

Sverige implementerade nyligen FN:s Barnkonvention in i svensk lag, Socialtjänstlagen och Föräldrabalken, för att säkerställa allt som beslut som berör barn och unga genomsyras av konventionens 54 artiklar som bland annat ser till barnets bästa, barns rätt till liv och utveckling samt barns rätt att komma till tals. Ytterligare ett verktyg som vi använder oss av är BBIC (barns behov i centrum). BBIC går ut på att allt socialt arbete som rör barn och unga ska utgå ifrån den enskildes grundläggande behov. Man vill med BBIC stärka barns ställning i den sociala barnavården, bland annat för att få en bättre samklang med Barnkonventionen. Varje termin följer ledningen upp hur tillämningen av såväl Barnkonventionen som BBIC genomsyrar våra rutiner kring hanteringen av ärenden samt vår dokumentation. Detta görs i syfte att garantera att den enskilda unges rättigheter tillgodoses under placering hos oss.