• Välkommen till Bokenäs Gård

 • Välkommen till Bokenäs Gård

HVB-HEM

För pojkar och flickor 15-19 år med psykosocial problematik och normbrytande beteende så som utåtagerande och/eller hotfullt beteende, begynnande missbruk och kriminalitet.

 • SOL och LVU 
 • Akutplacering (vi ombesörjer hämtning)
 • Neuropsykiatrisk utredning  (2-3 månader)
 • Psykolog/Leg. KBT-terapeut samt Specialistläkare i Psykiatri
 • Evidensbaserad behandling (KBT, ART, MI)
 • Missbruksbehandling (HAP och A-CRA)
 • BBIC-stuktur (vår föreståndare är utbildare i BBIC)
 • Utsluss (integrerade träningslägenheter)
 • Hög kompetens (Socionomer, KBT-terapeut, Socialpedagoger, Beteendevetare, Behandlingsassistenter mfl.)
 • Kvalitetssäkrad verksamhet (ledningssystem enligt SOSFS 2011:9)
 • Körkortsutbildning vid auktoriserad körskola (under förutsättning att den unge erhåller lämplighetstillstånd)

.

Vi erbjuder även enskilda stödboenden/socialpsykiatriskt boende för vuxna i åldern 21 år och uppåt (med eller utan medplacerade barn)

 • Stödjande insatser (stödsamtal, stöd i ADL, social samvaro, motiverande stöd, stöd i sociala kontakter, stöd vid aktiviteter etc.)
 • Egen/enskild bostad (ensamstående, sambo, familj)
 • Individuellt anpassat stöd utifrån socialtjänstens uppdrag

Kontakta oss gärna för frågor om vår verksamhet, för studiebesök eller om ni vill att vi ska besöka er för att ge information. Givetvis kan vi även ha onlinemöten istället för fysiska möten om ni önskar.

Neuropsykiatrisk Utredning

På Bokenäs gård tar vi emot 12 pojkar och flickor med psykosocial problematik som yttrar sig i t.ex. normbrytande beteende, utåtagerande, hotfullt beteende, begynnande missbruk och/eller kriminalitet…

Behandling

På Bokenäs gård får varje ungdom stöd, omsorg och behandling av högsta kvalitet, alltid med den enskilda individen i fokus och med stöd av evidensbaserade metoder. Verksamheten präglas av ett respektfullt bemötande…